• 917 01 Trnava
  • stavebnerozpoctytrnava@gmail.com

VÝKAZ VÝMER

Pripravíme položkovité vyjadrenie jednotlivých stavebných a montážnych prác v merných jednotkách vyplývajících zo zámeru objednávateľa a z projektovej dokumentácie.
Výkaz výmer sa spracováva v súlade s technologickým postupom výstavby za plného rešpektovania nadväzujúcich prác.

STAVEBNÝ ROZPOČET

Pripravíme Vám kvalitný stavebný rozpočet. Základom pre rozhodovanie o cene stavby sú dnes rozpočty stavebných prác. Ide o popis činností, ktoré sa na stavbe budú realizovať a popisujú aj použité materiály. Súčasťou rozpočtu sú aj informácie o prácach a ich cene. Rozpočet tak dáva jasný prehľad o celkovej cene stavby.
- stavebný rozpočet, položkový rozpočet, slepý rozpočet